Salgs- og leveringsbetingelser

Vilkår og betingelser for Biostrap Europe IVS

Indeks:
Artikel 1-definitioner
Artikel 2-identiteten af iværksætteren
Artikel 3-anvendelighed
Artikel 4-tilbuddet
Artikel 5-kontrakten
Artikel 6-fortrydelsesret
Artikel 7-omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 8-udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 9-prisen
Artikel 10-overensstemmelse og garanti
Artikel 11-levering og udførelse
Artikel 12-varigheds transaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 13-betaling
Artikel 14-klageprocedure
Artikel 15-tvister
Artikel 16-supplerende eller afvigende bestemmelser


Artikel 1 - Definitioner

Under disse betingelser gælder følgende definitioner:
 1. Betænkningstid: den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 2. Forbrugeren: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af erhverv eller virksomhed og indgår en aftale om fjernsalg med iværksætter
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transaktionens varighed: en aftale om fjernsalg af en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvoraf levering og/eller køb af forpligtelse fordeles over tid;
 5. Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger, der er adresseret til ham personligt, på en måde, gør fremtidig konsultation og uændret genproduktion af de lagrede oplysninger muligt.
 6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at trække sig ud af aftalen om fjernsalg inden for betænkningstiden
 7. Model form: den model form for tilbagetrækning, at iværksætteren fastsætter, at en forbruger kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret.
 8. Iværksætter: den fysiske eller lovpligtige person, der tilbyder produkter og/ eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand
 9. Aftaler om fjernsalg: en aftale, hvorved der inden for rammerne af en system arrangeret af iværksætteren for fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, til og med indgåelsen af aftalen der anvendes kun en eller flere teknikker til fjernkommunikation.
 10. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af en kontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er i samme rum på samme tid.
 11. Vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for Iværksætter.


Artikel 2 - Identiteten af iværksætteren

Biostrap Europe med de relaterede domæner ejes og forvaltes af:


Medgear IVS
Østervangsvej 22
8900 Randers C
Danmark


Telefonnummer: + 45 44 45 22 22
E-mail-adresse: hello@biostrap.eu
CVR: 39793709

Momsregistreringsnummer: DK39793709

Medgear IVS er eneforhandler og varemærkeindehaver af Biostrap-mærke inden for den Europæiske Union (EU) plus Norge og Schweiz. Ellers har Medgear IVS ingen juridisk forpligtelse eller ansvar for produkter, platform, ejerskab eller handlinger af Biostrap USA LLC.


Artikel 3 - Anvendelighed
 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra entreprenør og til alle fjernkontrakter og ordrer mellem iværksætter og forbruger.
 2. Før aftalen om fjernsalg indgås, bør teksten til disse generelle vilkår og betingelser vil blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette er muligt, inden aftalen om fjernsalg indgås, er det ikke rimeligt at vil blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses på iværksætteren, og de vil blive sendt gratis så snart som muligt på forbrugerens anmodning.
 3. Hvis aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, som en undtagelse fra det foregående afsnit, og før aftalen om fjernsalg er indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres elektronisk til forbrugeren på en sådan måde, at det er muligt at forbrugeren kan nemt opbevare det på et varigt medium. Hvis dette ikke er muligt, inden aftalen om fjernsalg indgås, vil den angives, hvor de generelle vilkår og betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendes gratis ad elektronisk vej eller på anden måde.
 4. Hvis de specifikke produkt-eller Servicebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, andet og tredje afsnit finder tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser altid påberåbe sig den gældende en bestemmelse, der er mest gunstig for ham.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er helt eller delvist ugyldige eller tilintetgøres, skal kontrakten og disse betingelser forbliver uændrede, og bestemmelserne om erstattet af en bestemmelse om, at hensigten med de oprindelige så meget som muligt.
 6. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser skal vurderes» til ånden «i disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Uklarheder om forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser af vores vilkår og betingelser, bør forklares» til ånden «i disse vilkår og betingelser.


Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet er uden forpligtelser. Iværksætteren har ret til at amendid og justere tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at foretage en grundig vurdering af det tilbud, der er muligt af forbrugeren. Hvis den iværksætter bruger billeder, er disse en sand afspejling af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Indlysende fejl eller fejl i tilbuddet ikke binde iværksætteren.
 4. Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller opløsning af kontrakten.
 5. Produkter med billeder er en sand afspejling af de tilbudte produkter. Iværksætter kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de virkelige farver af produkterne.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, som er tydelige for forbrugeren på hvilke rettigheder og forpligtelser er knyttet til accepten af Tilbyder. Dette vedrører navnlig:
  -prisen inklusive skatter;
  -de mulige omkostninger ved skibsfarten
  -den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendigt for dette;
  -om fortrydelsesretten finder anvendelse
  -metoden til betaling, levering og udførelse af kontrakten
  -fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætter garanterer prisen;
  -størrelsen af tariffen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne Brug af teknikken til fjernkommunikation beregnes på en grundlag end den almindelige basis takst for de anvendte midler til Kommunikation
  -om aftalen er indgivet efter indgåelsen og i så fald hvordan Det kan høres af forbrugeren;
  -den måde, hvorpå forbrugeren inden indgåelsen af kontrakten kan kontrollere de data, der er leveret af ham i henhold til kontrakten og reparere den, hvis nødvendigt
  -andre sprog, hvor kontrakten foruden nederlandsk kan indgås;
  -de adfærdskodekser, som iværksætteren har underkastet sig selv og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk og minimumsvarigheden af aftalen om fjernsalg i tilfælde af en transaktions varighed.
  -Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.


Artikel 5 - Kontrakten

 1. Kontrakten er, uden at dette berører bestemmelserne i stk. 4, indgås på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og opfyldelsen af de tilsvarende betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren vil straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet Elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, vil iværksætteren tage passende tekniske foranstaltninger og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data, og han vil sikre en sikker web- Miljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren vil overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan-inden for de retlige rammer-underrette om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de faktiske faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af aftale om fjernsalg. Hvis iværksætteren baseret på denne undersøgelse har af gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte at en ordre eller en anmodning, og han har ret til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
 5. Iværksætteren vil sende følgende oplysninger med produktet tjeneste, skriftligt eller på en sådan måde, at den kan lagres af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  a. besøgs adressen på virksomheds stedet for iværksætteren hvor forbrugeren kan gå til klager
  b. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten eller en tydelig erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  c. oplysninger om garantier og den eksisterende service efter Køb
  d. de oplysninger, der er indeholdt i artikel 4, stk. 3, i betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet oplysninger til forbrugeren inden kontraktens gennemførelse
  e. betingelserne for opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er ubestemt.
 6. I tilfælde af en udvidet transaktion er bestemmelsen i den tidligere afsnit gælder kun for den første levering.
 7. Hver kontrakt indgås under de opsættende betingelser i tilstrækkelig adgang til de pågældende produkter.


Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:
 1. Når forbrugeren køber produkter, har den mulighed for at opsige kontrakt uden at give nogen begrundelse inden for 14 dage. Denne refleksion periode begynder dagen efter modtagelsen af produktet af den forbrugeren eller en repræsentant, som er udpeget af forbrugeren, og som Hvem er annonceret til iværksætteren.
 2. I betænkningstiden vil produktet forblive ubrugt, og emballage forseglinger intakt, dette af hygiejniske årsager ved returnering. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, vil han returnere produktet med alt tilbehør, i den oprindelige tilstand og emballagen til Iværksætter.
 3. Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved hjælp af model form. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden returnere produktet inden for en frist på 14 dage. Forbrugeren skal godtgøre, at de leverede varer er blevet returneres til tiden, for eksempel ved hjælp af et bevis for forsendelse.
 4. Hvis kunden ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesretten efter udløbet af de perioder, som er nævnt i stk. 2 og 3, eller forbrugeren ikke har returneret produktet til den iværksætter, købet er en kendsgerning.
Ved levering af tjenester:
 1. Ved levering af tjenesteydelser har forbrugeren mulighed for at opsige en kontrakt uden at give nogen begrundelse i mindst 14 dage fra datoen for indgåelsen af kontrakten.
 2. For at gøre brug af sin fortrydelsesret vil forbrugeren at fokusere på de rimelige og klare instrukser, der gives af iværksætter med tilbuddet og/eller senest ved levering.


Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal forbrugeren vil bære omkostningerne ved returnering af varerne.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, vil iværksætteren refundere denne beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter, at den Annullering. Betingelsen er dog, at produktet allerede har virksomheden har modtaget, eller at afgørende bevis for den fuldstændige Returnering kan indsendes. Tilbagebetalingen sker via samme betalings anvendes af forbrugeren, medmindre forbrugeren udtrykkeligt tillader en anden betalingsmetode.
 3. I tilfælde af beskadigelse af produktet som følge af skødesløs håndtering forbrugeren selv, er forbrugeren ansvarlig for afskrivningen af Produkt.
 4. Forbrugeren kan ikke drages til ansvar for afskrivningen af produktet Hvis iværksætteren ikke leverer alle juridisk påkrævede oplysninger om fortrydelsesretten, bør dette ske, inden den indgåelsen af købsaftalen.


Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Iværksætteren kan udelukke fortrydelsesretten for forbrugeren for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesret gælder kun, hvis iværksætteren klart har angivet, at dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden indgåelsen af kontrakten.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  a. der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med de forbrugerens specifikationer
  b. der er klart af personlig karakter;
  c. som ikke kan returneres på grund af deres art;
  d. der kan ødelægge eller alder hurtigt;
  e. af hvilke prisen er udsat for udsving i den finansielle marked, hvor iværksætteren ikke har nogen indflydelse
  f. for løse aviser og magasiner;
  g. til lyd-og videooptagelser og computer software, som den forbrugeren har brudt seglet.
  h. for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen.
 3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:
  a. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsydelser eller udføre fritidsaktiviteter på en bestemt dato eller i en bestemt periode
  b. Hvis levering er påbegyndt med udtrykkelig tilladelse fra den forbrugeren, inden betænkningstiden er udløbet;
  c. med hensyn til væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen
 1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, er priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser vil ikke blive forøget, undtagen ændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. I modsætning til det foregående afsnit, kan iværksætteren tilbyde produkter tjenesteydelser med variable priser, i tilfælde af priser, der er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren har ingen indflydelse. Dette link til udsving og det forhold, at alle nævnte priserne er målpriser er nævnt i tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovmæssige bestemmelser eller Bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af kontrakten er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette og:
  a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; Eller
  b. forbrugeren har bemyndigelse til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen starter.
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, omfatter moms.
 6. Alle priser er underlagt udskrivningsfejl. Der accepteres intet ansvar for følgerne af udskrivningsfejl. I tilfælde af udskrivningsfejl iværksætter er ikke forpligtet til at levere produktet på den fejlagtige Pris.
 7. Kampagner og rabatter, der er givet på, eller henvise til, Biostrap USA LLC (Biostrap.com), gælder ikke for Biostrap Europe IVS (Biostrap.eu), medmindre andet er udtrykkeligt beskrevet.


Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  1. Biostrap Europe garanterer det Biostrap-brandede hardwareprodukt og tilbehør mod defekter i materialer og udførelse, når de normalt bruges i overensstemmelse med Biostraps eksisterende retningslinjer for en periode på TO (2) ÅR fra datoen for slutkøb (' Garantivarighed '). De offentliggjorte retningslinjer for Biostrap inkluderer, men er ikke begrænset til, informationerne indeholdt i tekniske specifikationer, brugermanualer og servicekommunikation.
  2. En garanti leveret af Biostrap Europe påvirker ikke de lovmæssige rettigheder og krav, som forbrugeren kan hævde over for denne iværksætter på grundlag af kontrakten.
  3. Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal rapporteres til iværksætteren skriftligt inden for 4 uger efter levering. Produktets retur skal være i den originale emballage.
  4. Iværksætterens garantiperiode er i overensstemmelse med producentens garantiperiode. Iværksætteren er aldrig ansvarlig for den ultimative egnethed af produkterne til hver enkelt applikation af forbrugeren, og heller ikke for nogen rådgivning om brug eller anvendelse af produkterne.
  5. Denne garanti gælder ikke for:
   1.  Forbrugsdele, såsom batterier eller beskyttelsesbelægninger, der er designet til at formindskes over tid, medmindre der er opstået en fejl på grund af en defekt i materialer eller udførelse.
   2. Kosmetisk skade, herunder men ikke begrænset til ridser, buler og brudt plastik i porte, medmindre der er opstået en fejl på grund af materialer eller udførelse.
   3. Skader forårsaget af brug med en tredjepartskomponent eller produkt.
   4. Skader forårsaget af ulykke, misbrug, misbrug, brand, jordskælv eller anden ydre årsag.
   5. Mangler forårsaget af normalt slid eller på anden måde på grund af produktets normale aldring.
   6. Hvis man ikke på nogen måde kan bevise, at de er den autoriserede bruger af produktet (f.eks. Ved at fremlægge købsbevis).
   7. Forbrugeren har repareret de leverede produkter selv og / eller forarbejdet, eller hvis forbrugeren har repareret og / eller forarbejdet af tredjepart.
   8. Manglen helt eller delvis er resultatet af forskrifter, som regeringen har foretaget eller vil udstede vedrørende arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil tage den mest mulige omhu, når de modtager og at udføre ordrer på produkter og ved vurderingen af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har annonceret til at virksomheden.
 3. Under behørig hensyntagen til bestemmelserne i denne artikels stk. 4 selskabet vil udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest 30 dage, medmindre forbrugeren har indvilliget i en længere leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan eller kun delvist gennemført, vil forbrugeren modtage en meddelelse om dette senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren har ret til at opsige aftalen uden omkostninger. Forbrugeren ikke har ret til erstatning.
 4. Alle leveringsbetingelser er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra de nævnte perioder. Overskridelse af et vilkår berettiger ikke forbrugeren til en kompensation.
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel iværksætteren vil refundere det beløb, som forbrugeren har betalt som hurtigst muligt, men senest 14 dage efter opsigelsen.
 6. Hvis leveringen af et bestilt produkt synes at være umulig, iværksætter vil bestræbe sig på at gøre en erstatning artikel til rådighed. På senest ved leveringen, vil det fremgå klart og tydeligt, at forståelig måde, at en erstatningsvare vil blive leveret. For erstatningsvarer, kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Den omkostninger ved enhver returforsendelse vil blive båret af iværksætteren.
 7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter hviler på leverandøren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren udpeget repræsentant, der er annonceret til iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Artikel 12 - Transaktioners varighed: varighed, annullering og forlængelse

Annullering
 1. Forbrugeren kan opsige en kontrakt, der er indgået for en tidsbegrænset periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid under behørig de aftalte annullerings regler og en opsigelsesfrist på op til en Måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udgangen af fastsat periode, under behørig hensyntagen til de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan i de aftaler, der er nævnt i den foregående Stk:
  -annullere til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode
  -i det mindste annullere på samme måde, som de blev indgået af ham
  -altid annullere med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse
 1. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. I modsætning til det foregående stykke er en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til regelmæssig levering af dagbøger, aviser og tidsskrifter kan stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan annullere denne forlængede kontrakt inden udløbet af forlængelsen med en periode på varsel på højst en måned.
 3. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan forlænges stiltiende for en ubestemt periode, hvis forbrugeren kan opsige tidspunkt med opsigelsesvarsel på højst en måned og en periode på frist på højst tre måneder, hvis kontrakten strækker sig til den regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af daglige papirer, aviser og magasiner.
 4. En kontrakt af begrænset varighed af den regelmæssige levering af dagblade, aviser og magasiner (Trial eller indledende abonnement) kan ikke stiltiende fortsættes og afsluttes automatisk efter retssagen eller indledende periode.
Varighed
 1. Hvis en kontrakt har en løbetid på mere end et år, kan forbrugeren opsige kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt med en opsigelsesfrist på end en måned, medmindre rimelighed og rimelighed er imod annullering inden udløbet af den aftalte periode.


Artikel 13 - Betaling

 1. Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter indledningen af betænkningstiden som omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en kontrakt om tjenesteydelse, skal denne periode begynde, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af kontrakten.
 2. Forbrugeren har pligt til at indberette unøjagtigheder i leverede eller oplyste betalingsoplysninger til iværksætteren uden forsinkelse.
 3. I tilfælde af misligholdelse fra forbrugerens side har iværksætteren underlagt lovbestemte restriktioner, at opkræve de rimelige omkostninger, blev annonceret før forbrugeren.


Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en velpubliceret klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over kontraktens gennemførelse skal indsendes fuldt ud og klart beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager indsendt til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, vil iværksætteren reagere på inden for en frist på 14 dage med en kvittering og en angivelse af Når forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses efter fælles overenskomst, skal en tvist opstår, der er modtagelige for tvistbilæggelse.
 5. I tilfælde af klager skal en forbruger først henvende sig til iværksætteren.  Det er også muligt at klage via Europæisk OTB-platform.
 6. En klage suspenderer ikke entreprenørens forpligtelser, medmindre iværksætteren angiver andet skriftligt.
 7. Hvis det konstateres, at en klage er velbegrundet af iværksætteren, iværksætter vil erstatte eller reparere produkterne til forbrugeren valg eller de leverede produkter uden beregning.


Artikel 15 - Tvist

 1. Kontrakter mellem entreprenøren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende af danske Lov. Selv om forbrugeren bor i udlandet.
 2. Wienerkonventionen om aftaler om internationalt salg af varer finder ikke anvendelse.


Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse vilkår og betingelser kan ikke være på forbrugerens bekostning og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan lagres af forbrugeren i en tilgængelig måde på et varigt medium.

Senest opdateret: d. 7. Juli, 2020